Skip to content

Terms of use

Gebruiksvoorwaarden
Disclaimer
COPYRIGHT© 2010 LEO Pharma

De inhoud van de website van LEO Pharma en de websites van de aan LEO Pharma gelieerde ondernemingen valt onder de bescherming van de nationale of internationale wetten, voorschriften en verdragen, inclusief maar niet uitsluitend de wetten op de auteursrechten en handelsmerken.
De inhoud van de website mag uitsluitend en onder vermelding van alle copyright- of andere eigendomsrechten gekopieerd worden voor persoonlijke of niet-commerciële doeleinden. Met uitzondering van de hierboven vermelde doeleinden, is het verboden welke informatie ook van deze website in welke vorm en door welke middelen ook te kopiëren, weer te geven, te downloaden, te wijzigen, te reproduceren of door te geven zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van LEO Pharma.

 

Handelsmerken

De op deze website vermelde of weergegeven firmanamen, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s, slagzinnen en productnamen vallen onder wereldwijde bescherming en mogen niet gebruikt worden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van LEO Pharma.

Afwijzing van aansprakelijkheid.

De informatie op deze website wordt "in feitelijke staat" verstrekt met alle eventuele fouten en zonder welke expliciete of impliciete garantie of toezegging van welke aard ook, inclusief wat betreft verhandelbaarheid, geschiktheid voor bepaalde doeleinden of niet-inbreuk. LEO Pharma en de aan haar gelieerde ondernemingen verlenen geen garanties of toezeggingen over de juistheid of volledigheid van de informatie.

Er werd met redelijke zorg op toegezien dat de inhoud van de website juist en actueel is. LEO Pharma verleent echter geen garanties of toezeggingen over de juistheid, samenhang, tijdigheid of volledigheid van de inhoud van de website en behoudt zich het recht voor de weergave van de website zonder voorafgaand bericht te onderbreken. LEO Pharma behoudt zich tevens het recht voor te allen tijde de inhoud van deze website naar eigen goeddunken te veranderen, te wijzigen, te vervangen of te verwijderen.

De inhoud van de website van LEO Pharma wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. De site verstrekt geen adviezen of aanbevelingen van welke aard ook en de weergegeven informatie mag in geen geval in de plaats gesteld worden van adviezen die verstrekt worden door artsen of andere erkende zorgverleners.

In geen geval kunnen LEO Pharma of de aan haar gelieerde ondernemingen aansprakelijk gesteld worden voor letsel of directe schade, indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, noch voor schadevergoedingen met een boetekarakter, winstderving, verlies van gegevens of enige andere schade of verlies als gevolg van de toegang of de onmogelijkheid om toegang te verkrijgen tot deze website of door het in de informatie van de website gestelde vertrouwen, zelfs als LEO Pharma of de aan haar gelieerde ondernemingen ingelicht werden over de mogelijkheid daarvan. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens voor schade door virussen waarmee uw computer besmet mocht raken.

 

Links

De website van LEO Pharma en de websites van de aan LEO Pharma gelieerde ondernemingen bevatten links naar andere websites. Deze links worden uitsluitend ter informatie verstrekt en behelzen geen garantie, goedkeuring of bevestiging van LEO Pharma van de inhoud, informatie of producten die via deze sites verstrekt worden en geen enkele link wijst op enige samenwerking met of goedkeuring van de aldus aan LEO Pharma of de aan LEO Pharma gelieerde ondernemingen gekoppelde site.

Het feit dat andere websites links bevatten naar de website van LEO Pharma of die van de ondernemingen waaraan LEO Pharma gelieerd is, houdt niet in dat LEO Pharma deze websites goedkeurt of onderschrijft. Links van derde partijen naar de website van LEO Pharma behelzen geen contractuele of andere banden tussen LEO Pharma en deze derde partijen. LEO Pharma kan in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van websites die links bevatten naar de websites van LEO Pharma, noch voor de handelingen of nalatigheden van de eigenaren van dergelijke websites.

Wij verzoeken u contact met ons op te nemen als websites, waarnaar wij via links verwijzen of die links naar onze website bevatten, naar uw mening ongevoeglijk en/of onwettig zijn.

 

Gebruik van reacties

Alle vragen, suggesties en reacties die aan LEO Pharma worden gericht, worden de eigendom van LEO Pharma en kunnen voor alle doeleinden gebruikt worden, inclusief ontwikkeling, productie en marketing. Ontvangen reacties worden niet als vertrouwelijke informatie behandeld.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Deze disclaimer en de inhoud van de website van LEO Pharma vallen onder het Deense recht, ongeacht strijdige rechtsregels. Alle geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot deze disclaimer die niet minnelijk geregeld kunnen worden, zullen ter beslissing voorgelegd worden aan de Deense rechtbanken.

 

Gebruik van afbeeldingen

Alle afbeeldingen op deze website - incl. afbeeldingen die gedownload kunnen worden vanaf de persfoto pagina – zijn de eigendom van LEO Pharma en alle rechten daarvan zijn voorbehouden. De afbeeldingen kunnen gratis gebruikt worden voor niet-commercieel gebruik en voor persdoeleinden door alle media, mits onder duidelijke vermelding van de auteursrechten van LEO Pharma.

Voor ieder ander gebruik van de afbeeldingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van LEO Pharma – neem contact met ons op.

Privacyverklaring

 

Geregistreerde gegevens

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

  • Gegevens die u ons verstrekt voor de registratie op onze website, inclusief uw naam, e-mail adres, postadres, beroep en werkadres,
  • Gegevens met betrekking tot transacties tussen u en ons of in verband met deze website, inclusief gegevens over uw aankopen van onze goederen of diensten;
  • Gegevens over uw computer en over uw bezoek aan onze website, inclusief uw IP adres, browsertype, geografische locatie, duur van het bezoek en aantal bekeken pagina’s.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat door een website in uw computer opgeslagen wordt om specifieke informatie over uw bezoek aan de website te onthouden wanneer u ingelogd bent. Uw computer deelt alleen de in de cookie opgeslagen informatie met de website die het op uw computer geïnstalleerd heeft en geen enkele andere website kan dit opvragen.

Wij kunnen gebruik maken van zowel tijdelijke als permanente cookies op de website. Tijdelijke cookies worden gebruikt om uw bezoek aan de website te volgen. Permanente cookies worden gebruikt om onze website in staat te stellen u te herkennen wanneer u de website bezoekt. De tijdelijke cookies worden op uw computer gewist wanneer u uw browser sluit. De permanente cookies blijven op uw computer opgeslagen tot ze verwijderd worden of een bepaalde vervaldatum bereiken.

U beschikt over de mogelijkheid uw computer zodanig in te stellen dat uw browser cookies altijd of nooit aanvaardt, of om toestemming vraagt wanneer het een cookie wil opslaan.

 

Gebruik van uw persoonsgegevens

Via onze website verstrekte persoonsgegevens blijven vertrouwelijk en worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring of in de relevante delen van de website vermelde doeleinden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken:

  • voor het beheer van de website;
  • om u in staat te stellen gebruik te maken van de op de website aangeboden diensten;
  • om u de via de website bestelde goederen of diensten te leveren.

 

Openbaarmaking

Wij maken geen gegevens over u openbaar, tenzij u ons daartoe toestemming gegeven heeft; openbaarmaking is vereist om uw orders uit te kunnen voeren of wanneer wij hiertoe bij wet gehouden of daartoe bevoegd zijn.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Om onbevoegde toegang te voorkomen, de juistheid van de gegevens te garanderen en verzekerd te zijn van een juist gebruik van de informatie, hebben wij fysieke, elektronische en beleidsmatige procedures ingevoerd om de online verzamelde gegevens te beschermen en te beveiligen.

 

Wachtwoorden

Als u een wachtwoord ontvangen heeft voor de toegang tot bepaalde diensten en/of een bepaald gedeelte van de inhoud van de website, verbindt u zich ertoe dit op gepaste wijze te gebruiken en te allen tijde geheim te houden. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de bescherming en geheimhouding daarvan.

Uw rechten

U kunt ons verzoeken

  • u informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die over u verwerkt worden, het doel van de verwerking, voor wie de gegevens bestemd zijn en alle beschikbare informatie over de herkomst van dergelijke gegevens;
  • uw door ons geregistreerde persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of te blokkeren, als deze onjuist of misleidend blijken te zijn;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens te onderbreken.

Deze verzoeken worden in behandeling genomen wanneer zij schriftelijk naar het onderstaande adres gestuurd worden.

Databeheerder en contact voor nadere inlichtingen

De verantwoordelijke databeheerder van deze website is LEO Pharma A/S
Neem voor verzoeken of vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens contact op met contact hoofdkantoor LEO Pharma.